Politica de confidențialitate

25 iulie 2018
Stimată doamnă /Stimate domn,
 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal șilibera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de operator, vă transmitem acest
document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.
 
Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne
puteți contacta la adresa fado@rdslink.ro , telefon 0040 259 435 768 sau fax 0040 259 435 768 , persoana de
contact Luncan Oana. Pentru detalii despre aceste modificări precum și pentru Politica Fado Trade în această privință,
vă rugăm consultați secțiunea Politica de protecție a datelor cu caracter personal.
 
Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate
 
Având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
- executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați;
- conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în
vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile
fiscale și judiciare).
 
Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului (care include și interacțiunile
anterioare semnării acestuia) cu entitatea juridică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor
noastre legale în calitate de parte contractantă.
 
În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:
 
- prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
- în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții,
obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
- cooperarea cu autoritățile publice;
- gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri,
astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței.
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți
 
Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:
- alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
- furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare,stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
- orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);
- consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
- autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

 

 
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
 
- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs.cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
- dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu
caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor
dumneavoastră;
- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea,care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în
care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.
 
Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi
exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
- prin poștă, la adresa din Stefan Zweig 19/A,Oradea, Bihor, 410505, România;
- prin email, la adresa: fado@rdslink.ro.
 
Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal .
 
Perioada de păstrare
 
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de
exemplu, 5 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).
 
Securitatea datelor cu caracter personal
 
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării,
colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.